YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Başvuruları Başladı

Yurtdisi Dil Egitimi Bursu

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Başvuruları Başladı

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Başvuruları Başladı! 2019 yılında YÖK tarafından 200 öğretim görevlisi yurtdışında dil okuluna gidecek ve aylık 3,500 TL ödenek alacak. YÖK yurtdışı yabancı dil okulu bursundan yararlanmak için başvurular ve detaylar şu şekilde;

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Nedir?

YÖK tarafından verilen bu bursun amacı Devlet üniversitelerinin doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının, yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla verilecek burslara ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Burs Başvuru Şartları

 • Başvuru sahibinin, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında lisans, ön lisans veya lisansüstü öğrenim görüyor olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin, İngilizce dil yeterliliğinin, YDS, YÖKDİL sınavlarından en az 45 puan seviyesinde veya eşdeğerliğinde olan TOEFL, Pearson PTE gibi sınavlardan denk puanda olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin, akademik başarılarının iyi olması gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin, maddi imkanlarının kısıtlı olması gerekmektedir.

Burs Süresi Ve Ödeneği

Burs, en az 2 ay en fazla 6 ay süre ile verilmektedir. Burs kapsamında, öğrencinin konaklama, ulaşım, eğitim ve diğer masrafları karşılanmaktadır.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Burs başvuruları, YÖK’ün internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. Başvuru yapmak için, başvuru sahibinin YÖK’ün internet sitesinden başvuru formu doldurması ve gerekli belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri

 • Başvuru formu
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 • Transkript
 • YDS, YÖKDİL veya TOEFL sınav sonuç belgesi
 • Maddi durum beyanı
 • Öğrenci belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Ne Kadar?

YÖK tarafından verilen “YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu” aylık 3,500 TL olarak belirlenmiştir. YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Devlet üniversitelerinin doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarına verilmektedir. 2018 yılında 400 öğretim görevlisine verilen yurtdışı dil eğitimi bursu 2019 yılında ise 200 öğretim görevlisine verilecektir. Bu kapsamda 200 öğretim görevlisine, İngiltere dil okulları, Malta dil okulları, Kanada dil okulları, Avustralya dil okulları, İrlanda Dil Okullarına kayıt yaptırdıkları ve şartları karşıladıkları zaman burs ödemesi yapılmaktadır.

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu için başvuru şartlarını, nereye başvuru yapılacağını, ne kadar süre ile ödeneceğini aşağıda bulabilirsiniz;

YÖK tarafından yayınlanan duyuruyu aşağıda yayınlıyoruz;

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu ile İlişkin Usul ve Esasları

Amaç

MADDE 1 – Bu Usul ve Esaslar, Devlet üniversitelerinin doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının, yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla verilecek burslara ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10’uncu maddesi ile 22/12/2018 tarihli ve 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 66 ıncı sırasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Akademik Faaliyet Puanı: Üniversitelerarası Kurulun, farklı alanlar için tanımladığı doçentlik başvuru şartları çalışması esas alınarak ilgili üniversitenin yönetim kurulunca belirlenecek puanı,

b) Bursiyer: Bir devlet yükseköğretim kurumunda görevli, doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarını,

c) Kurs Desteği: Programdan faydalanan bursiyerlerin yabancı dil kurs giderlerinin desteklenmesi amacıyla aylık 3.500 TL’yi geçmemek üzere Yükseköğretim Kurulunca ilgili yükseköğretim kurumuna aktarılacak burs tutarını,

ç) Yabancı Dil Kursu: Kursun verildiği dilin resmi dil olduğu bir ülkede en az beş yıldır yabancı dil eğitimi üzerine faaliyet yürüten eğitim yeri veya merkezi,

d) YÖK Bursları Takip Şubesi: Üniversite Rektörlüğünce YÖK tarafından verilen burslara ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek amacı ile Personel Daire Başkanlığı veya uygun görülecek bir daire başkanlığı bünyesinde oluşturulan şubeyi,

e) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) : Yükseköğretim Kurulunu

f) Yükseköğretim Kurumu: Devlet Üniversiteleri ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini ifade eder

Kontenjanların Belirlenmesi

MADDE 4 – Programdan bir yıl içerisinde en fazla 200 öğretim elemanı faydalanabilir.

MADDE 5 – Program kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarının kullanabilecekleri kontenjan sayısı YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru Şartları

MADDE 6 – (1) Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan bursiyer adaylarında aranan şartlar:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Doktora derecesine sahip olmak,

c) Bir devlet yükseköğretim kurumunda, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarından birinde çalışıyor olmak,

ç) Başvuru sırasında, akademik kadrolardaki toplam hizmet süresinin en az 3 yıl olduğunu belgelendirmek,

d) Son beş yıl içinde herhangi bir YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM eşdeğerliğik tablosu tarafından kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az kırk beş veya en fazla yetmiş puan aldığını belgelendirmek,

e) Başvuru sahibinin (d) bendinde belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

Başvuru

MADDE 7 –

(1) YÖK tarafından her bir üniversiteye bildirilen kontenjan çerçevesinde, 6’ncı maddede sayılan şartları sağlayanlar, başvurularını kadrolarının bulunduğu Rektörlüklere yaparlar.

(2) Başvuru yapılan ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu, adayın yabancı dil puanı ile akademik faaliyet puanını dikkate alarak bir sıralama yapar. Sıralamada, adayın yabancı dil puanı ve akademik faaliyet puanının ağırlıkları eşit ve yüzde ellidir.

(3) Bursiyerlerin belirlenmesinde, alanlar arasında denge gözetilir.

(4) Eksik veya yanlış beyan verdiği tespit edilenlerin başvuruları iptal edilir.

Bildirim

MADDE 8 – Yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmesi Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun bulunan adaylar ilgili rektörlüklerce YÖK’e bildirilir.

Değerlendirme

MADDE 9 –

(1) Rektörlüklerce bildirilen öğretim elemanlarının başvuruları, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca değerlendirilir ve kabul edilenler Üniversitelerine bildirilir.

Görevlendirme

MADDE 10– Öğretim elemanlarının bu amaçla yurt dışında görevlendirmeleri en az 2 ay, en fazla 6 ay olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yapılır.

Taahhütname ve Kefaletname Senedi

MADDE 11 –

(1) Bu usul ve esaslar kapsamında yabancı dil eğitimi amacıyla yurtdışına gönderilen öğretim elemanları yabancı dil eğitimlerini tamamladıktan sonra yurt içindeki üniversitesine dönmekle mükelleftir.

(2) Yurt içindeki üniversitesine dönen öğretim elemanı, yurt dışında bulunduğu süre zarfında aldığı dil eğitimini ve eğitimi süresince ödediği kurs ücretini eğitim gördüğü kurumdan belgelendirmekle mükelleftir.

(3) Taahhüdünü ihlal eden öğretim elemanları hakkında yurtdışına çıkmadan önce alınacak Taahhütname ve Kefaletname Senedi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Destek Ödemeleri

MADDE 12 –

(1) Yabancı dil kurs ücretinin aylık tutarı 3.500 TL’yi geçmeyecek şekilde bursiyerin yurtdışında eğitim alacağı süre dikkate alınarak hesaplanır ve YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumunun muhasebe birimi hesabına tek seferde aktarılır.

(2) Yükseköğretim kurumları, bütçelerine gelir kaydedilen burs tutarlarını bursiyerlere tek seferde ödeyebilir.

(3) Bu kapsamda burs almaya hak kazanan öğretim Yurtdışı yabancı Dil Bursu” fonksiyonel koduna ve “05.2-Hazine Yardımları” ekonomik koduna ödenek kaydedilmek suretiyle “05.2.9.90-Diğer Hazine Yardımları” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak ilgili yükseköğretim kurumunun muhasebe birimi hesabına tek seferde aktarılır.

(4) YÖK tarafından yüksek kurumlarına aktarılan tutarlar bir yandan ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (B) işaretli cetvelinde “04.5.1.15-YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs Destekleri” ekonomik koduna öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvelinde “09.4.2.25-YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Bursu fonksiyonel koduna ve “05.4-Hane Halkına Yapılan Transferler” ekonomik koduna ödenek kaydedilmek suretiyle “05.4.1.02-Yurtdışı Burslar” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak ilgililere ödenir.

Harcama ve İade

MADDE 14 –

(1) Bu Program kapsamında yabancı dil eğitimi alarak yabancı dil seviyesini yükseltmek amacıyla gönderilecek öğretim elemanlarının adına yükseköğretim kurumlarına aktarılan kaynaklardan, belirlenen sürelerde kullanılmayan veya mahsup işlemleri sonrasında artan tutarlar ile yabancı dil kurs tutarlarının destek tutarından daha düşük olması nedeniyle bursiyer tarafından harcanmayan ve üniversitesine iade edilmesi gereken tutarlar, konu hakkında yapılacak detaylı açıklama ile birlikte YÖK’ün muhasebe biriminin hesabına iade edilir.

(2) Yükseköğretim kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirilmeden önce bursiyerlerin burs şartlarını kaybetmesi halinde, burs miktarları bu durumun ortaya çıktığı günü takip eden en geç 1 ay içerisinde YÖK muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığına iletilir. Belirlenen sürede aktarılmayan tutarlar ilgili üniversite adına kişi borçları hesabına alınarak faiziyle birlikte tahsil edilir.

(3) Yükseköğretim kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirildikten sonra bursiyerlerin burs şartlarını kaybetmesi halinde, iadesi gereken burs miktarları bu durumun ortaya çıktığı günü takip eden en geç 1 ay içerisinde, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bursiyer adına kişi borçları hesabına alınarak takibine başlanır ve buna ilişkin bilgi Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığına iletilir.

(4) Yükseköğretim kurumlarının kişi borcuna aldıkları tutarlardan yapılacak tahsilatlar en geç 1 ay içerisinde YÖK muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığına iletilir.

Sorumluluk

MADDE 15

(1) Yükseköğretim kurumları bünyesindeki YÖK Bursları Takip Şubesi; burs tutarları, bursiyerlerin hesaplarına aktarılmadan önce ilgili bursiyerlerin bu usul ve esaslarda yer alan şartlara uyup uymadığı, bursiyerlerin yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri, bursların ödenmesi, iadesi, dil eğitimi sonrası öğretim elemanının yurt içindeki üniversitesine döndüğüne dair bilgi ve yurt dışında eğitim gördüğü dil kursunu tamamladığına dair belgenin YÖK’e bildirimi ve benzeri süreçlerin takibinden sorumludur.

(2) Yükseköğretim kurumları, bu Usul ve Esaslarda kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

(3) Yükseköğretim kurumlarına gönderilen kaynağın amacı dışında kullanılması durumundasorumluları hakkında idari, mali ve cezai hükümler ayrıca uygulanır.

(4) Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

Denetim

MADDE 16 – Yürütülen faaliyetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir.

Tereddütlerin Giderilmesi

MADDE 17 – Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 18 – Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen bu Usul ve Esaslar 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Yurtdışı dil eğitimi bursu nedir?2024-01-18T00:30:34+03:00

Yurtdışı dil eğitimi bursu, öğrencilere veya dil öğrenmek isteyenlere yurt dışında dil eğitimi alma fırsatı sunan bir mali destektir.

Kimler yurtdışı dil eğitimi bursu alabilir?2024-01-18T00:31:47+03:00

Yurtdışı dil eğitimi bursu genellikle öğrencilere, üniversite öğrencilerine, lisansüstü öğrencilere ve dil öğrenmek isteyen herkese açıktır. Burs veren kuruluşların belirlediği kriterlere göre başvurabilirsiniz.

Yurtdışı dil eğitimi bursları hangi diller için geçerlidir?2024-01-18T00:33:05+03:00

Yurtdışı dil eğitimi bursları genellikle İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca ve diğer yaygın konuşulan diller için sunulur. Ancak bazı burslar diğer dilleri de kapsayabilir.

Yurtdışı dil eğitimi bursu başvurusu nasıl yapılır?2024-01-18T00:34:01+03:00

Burs başvuruları YÖK’ün sitesi üzerinden online olarak yapılır. Başvuru tarihlerine ve gereksinimlerine dikkat edilmelidir.

Leave A Comment

Yeni İçerikleri Kaçırmamak İçin Bültenimize Kayıt Olun

Kampanya ve yeni makaleler için sizi bilgilendireceğiz.

Üye olarak Gizlilik Politikamızı ve KVKK Aydınlatma Metnini kabul etmiş sayılırsınız.

Go to Top