YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Başvuruları Başladı

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Başvuruları Başladı! 2019 yılında YÖK tarafından 200 öğretim görevlisi yurtdışında dil okuluna gidecek ve aylık 3,500 TL ödenek alacak. YÖK yurtdışı yabancı dil okulu bursundan yararlanmak için başvurular ve detaylar şu şekilde;

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Nedir?

YÖK tarafından verilen bu bursun amacı Devlet üniversitelerinin doktora derecesine sahip araştırma
görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim
elemanlarının, yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu
giderlerinin desteklenmesi amacıyla verilecek burslara ilişkin hususları düzenlemek amacıyla
hazırlanmıştır.

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Ne Kadar?

YÖK tarafından verilen “YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu” aylık 3,500 TL olarak belirlenmiştir. YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Devlet üniversitelerinin doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarına verilmektedir. 2018 yılında 400 öğretim görevlisine verilen yurtdışı dil eğitimi bursu 2019 yılında ise 200 öğretim görevlisine verilecektir. Bu kapsamda 200 öğretim görevlisine, İngiltere dil okulları, Malta dil okulları, Kanada dil okulları, Avustralya dil okulları, İrlanda Dil Okullarına kayıt yaptırdıkları ve şartları karşıladıkları zaman burs ödemesi yapılmaktadır.

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu için başvuru şartlarını, nereye başvuru yapılacağını, ne kadar süre ile ödeneceğini aşağıda bulabilirsiniz;

YÖK tarafından yayınlanan duyuruyu aşağıda yayınlıyoruz;

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu ile ilişikin Usul ve Esasları
YABANCI DİL EĞİTİMİ İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA YABANCI DİL KURS GİDERLERİNİN
DESTEKLENMESİ AMACIYLA BURS VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Amaç

MADDE 1 – Bu Usul ve Esaslar, Devlet üniversitelerinin doktora derecesine sahip araştırma
görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim
elemanlarının, yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu
giderlerinin desteklenmesi amacıyla verilecek burslara ilişkin hususları düzenlemek amacıyla
hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
10’uncu maddesi ile 22/12/2018 tarihli ve 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 66 ıncı sırasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;
a) Akademik Faaliyet Puanı: Üniversitelerarası Kurulun, farklı alanlar için tanımladığı
doçentlik başvuru şartları çalışması esas alınarak ilgili üniversitenin yönetim kurulunca
belirlenecek puanı,
b) Bursiyer: Bir devlet yükseköğretim kurumunda görevli, doktora derecesine sahip
araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında görev
yapmakta olan öğretim elemanlarını,
c) Kurs Desteği: Programdan faydalanan bursiyerlerin yabancı dil kurs giderlerinin
desteklenmesi amacıyla aylık 3.500 TL’yi geçmemek üzere Yükseköğretim Kurulunca
ilgili yükseköğretim kurumuna aktarılacak burs tutarını,
ç) Yabancı Dil Kursu: Kursun verildiği dilin resmi dil olduğu bir ülkede en az beş yıldır
yabancı dil eğitimi üzerine faaliyet yürüten eğitim yeri veya merkezi,
d) YÖK Bursları Takip Şubesi: Üniversite Rektörlüğünce YÖK tarafından verilen burslara
ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek amacı ile Personel Daire Başkanlığı veya
uygun görülecek bir daire başkanlığı bünyesinde oluşturulan şubeyi,
e) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) : Yükseköğretim Kurulunu
f) Yükseköğretim Kurumu: Devlet Üniversiteleri ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini,
ifade eder.

Kontenjanların Belirlenmesi

MADDE 4 – Programdan bir yıl içerisinde en fazla 200 öğretim elemanı faydalanabilir.
MADDE 5 – Program kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarının kullanabilecekleri
kontenjan sayısı YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru Şartları

MADDE 6 – (1) Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan bursiyer adaylarında
aranan şartlar:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Doktora derecesine sahip olmak,
c) Bir devlet yükseköğretim kurumunda, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya
Dr. öğretim üyesi kadrolarından birinde çalışıyor olmak,
ç) Başvuru sırasında, akademik kadrolardaki toplam hizmet süresinin en az 3 yıl olduğunu
belgelendirmek,
d) Son beş yıl içinde herhangi bir YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az kırk beş
veya en fazla yetmiş puan aldığını belgelendirmek,
e) Başvuru sahibinin (d) bendinde belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil
kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini
belgelendirmek,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya
tecil edilebilecek durumda bulunmak)

Başvuru

MADDE 7
(1) YÖK tarafından her bir üniversiteye bildirilen kontenjan çerçevesinde, 6’ncı maddede
sayılan şartları sağlayanlar, başvurularını kadrolarının bulunduğu Rektörlüklere yaparlar.
(2) Başvuru yapılan ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu, adayın yabancı dil puanı
ile akademik faaliyet puanını dikkate alarak bir sıralama yapar. Sıralamada, adayın yabancı
dil puanı ve akademik faaliyet puanının ağırlıkları eşit ve yüzde ellidir.
(3) Bursiyerlerin belirlenmesinde, alanlar arasında denge gözetilir.
(4) Eksik veya yanlış beyan verdiği tespit edilenlerin başvuruları iptal edilir.
Bildirim
MADDE 8 – Yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmesi Üniversite Yönetim Kurulu
Kararı ile uygun bulunan adaylar ilgili rektörlüklerce YÖK’e bildirilir.

Değerlendirme

MADDE 9
(1) Rektörlüklerce bildirilen öğretim elemanlarının başvuruları, Yükseköğretim Yürütme
Kurulunca değerlendirilir ve kabul edilenler Üniversitelerine bildirilir.

Görevlendirme

MADDE 10– Öğretim elemanlarının bu amaçla yurt dışında görevlendirmeleri en az 2 ay, en
fazla 6 ay olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yapılır.

Taahhütname ve Kefaletname Senedi

MADDE 11
(1) Bu usul ve esaslar kapsamında yabancı dil eğitimi amacıyla yurtdışına gönderilen öğretim
elemanları yabancı dil eğitimlerini tamamladıktan sonra yurt içindeki üniversitesine
dönmekle mükelleftir.
(2) Yurt içindeki üniversitesine dönen öğretim elemanı, yurt dışında bulunduğu süre zarfında
aldığı dil eğitimini ve eğitimi süresince ödediği kurs ücretini eğitim gördüğü kurumdan
belgelendirmekle mükelleftir.
(3) Taahhüdünü ihlal eden öğretim elemanları hakkında yurtdışına çıkmadan önce alınacak
Taahhütname ve Kefaletname Senedi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Destek Ödemeleri

MADDE 12
(1) Yabancı dil kurs ücretinin aylık tutarı 3.500 TL’yi geçmeyecek şekilde bursiyerin yurt
dışında eğitim alacağı süre dikkate alınarak hesaplanır ve YÖK Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumunun muhasebe birimi hesabına tek
seferde aktarılır.
(2) Yükseköğretim kurumları, bütçelerine gelir kaydedilen burs tutarlarını bursiyerlere tek
seferde ödeyebilir.
(3) Bu kapsamda burs almaya hak kazanan öğretim
Yurtdışı yabancı Dil Bursu” fonksiyonel koduna ve “05.2-Hazine Yardımları” ekonomik
koduna ödenek kaydedilmek suretiyle “05.2.9.90-Diğer Hazine Yardımları” ekonomik
kodundan tahakkuka bağlanarak ilgili yükseköğretim kurumunun muhasebe birimi
hesabına tek seferde aktarılır.
(2) YÖK tarafından yüksek kurumlarına aktarılan tutarlar bir yandan ilgili yükseköğretim
kurumu bütçesinin (B) işaretli cetvelinde “04.5.1.15-YÖK Yurtdışı Yabancı Dil Burs
Destekleri” ekonomik koduna öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvelinde “09.4.2.25-YÖK
Yurtdışı Yabancı Dil Bursu fonksiyonel koduna ve “05.4-Hane Halkına Yapılan
Transferler” ekonomik koduna ödenek kaydedilmek suretiyle “05.4.1.02-Yurtdışı Burslar”
ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak ilgililere ödenir.

Harcama ve iade

MADDE 14
(1) Bu Program kapsamında yabancı dil eğitimi alarak yabancı dil seviyesini yükseltmek
amacıyla gönderilecek öğretim elemanlarının adına yükseköğretim kurumlarına aktarılan
kaynaklardan, belirlenen sürelerde kullanılmayan veya mahsup işlemleri sonrasında artan
tutarlar ile yabancı dil kurs tutarlarının destek tutarından daha düşük olması nedeniyle
bursiyer tarafından harcanmayan ve üniversitesine iade edilmesi gereken tutarlar, konu
hakkında yapılacak detaylı açıklama ile birlikte YÖK’ün muhasebe biriminin hesabına iade
edilir.
(2) Yükseköğretim kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirilmeden önce bursiyerlerin
burs şartlarını kaybetmesi halinde, burs miktarları bu durumun ortaya çıktığı günü takip
eden en geç 1 ay içerisinde YÖK muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi
Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığına iletilir. Belirlenen
sürede aktarılmayan tutarlar ilgili üniversite adına kişi borçları hesabına alınarak faiziyle
birlikte tahsil edilir.
(3) Yükseköğretim kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirildikten sonra bursiyerlerin
burs şartlarını kaybetmesi halinde, iadesi gereken burs miktarları bu durumun ortaya çıktığı
günü takip eden en geç 1 ay içerisinde, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bursiyer
adına kişi borçları hesabına alınarak takibine başlanır ve buna ilişkin bilgi Yükseköğretim
Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığına iletilir.
(4) Yükseköğretim kurumlarının kişi borcuna aldıkları tutarlardan yapılacak tahsilatlar en geç
1 ay içerisinde YÖK muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi
Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığına iletilir.

Sorumluluk

MADDE 15
(1) Yükseköğretim kurumları bünyesindeki YÖK Bursları Takip Şubesi; burs tutarları,
bursiyerlerin hesaplarına aktarılmadan önce ilgili bursiyerlerin bu usul ve esaslarda yer alan
şartlara uyup uymadığı, bursiyerlerin yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri, bursların ödenmesi,
iadesi, dil eğitimi sonrası öğretim elemanının yurt içindeki üniversitesine döndüğüne dair
bilgi ve yurt dışında eğitim gördüğü dil kursunu tamamladığına dair belgenin YÖK’e
bildirimi ve benzeri süreçlerin takibinden sorumludur.
(2) Yükseköğretim kurumları, bu Usul ve Esaslarda kendisine verilen görevlerin mevzuata
uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının
sağlanmasından sorumludur.
(3) Yükseköğretim kurumlarına gönderilen kaynağın amacı dışında kullanılması durumunda
sorumluları hakkında idari, mali ve cezai hükümler ayrıca uygulanır.
(4) Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle
görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla
irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

Denetim

MADDE 16 – Yürütülen faaliyetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa
göre denetlenir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 17 – Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 18 – Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen
bu Usul ve Esaslar 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Malta dil okulu kayıt işlemlerinizi Türkiye Resmi Temsilcisi Dilokulumalta.com üzerinden yapabilirsiniz. %30’a varan indirimler hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

malta dil okulları bilgi al

[siteorigin_widget class=”DWQA_Widgets_Latest_Question”][/siteorigin_widget]
Summary
YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Başvuruları Başladı
Makale
YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Başvuruları Başladı
Açıklama
YÖK Yurtdışı Dil Eğitimi Bursu Başvuruları Başladı! 2019 yılında YÖK tarafından 200 öğretim görevlisi yurtdışında dil okuluna gidecek ve aylık 3,500 TL ödenek alacak.
Yazar
Kurum
Dilokulumalta.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir